اصلی ترین روش های قیمت گذاری کالا

برای فروش 30 مهر که 23 واحد کالا فروش رفته است، می بایست 5 کالای خرید 3 مهر و 18 کالا از خرید 17 مهر در نظر گرفته شود که محاسبات آن به صورت زیر است: (106000*5) …

اصلی ترین روش های قیمت گذاری کالا

برای فروش 30 مهر که 23 واحد کالا فروش رفته است، می بایست 5 کالای خرید 3 مهر و 18 کالا از خرید 17 مهر در نظر گرفته شود که محاسبات آن به صورت زیر است: (106000*5) + (115000*18) = 2600000

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.