روش صحیح اسکات زدن

مرحله‌ 1 برای نحوی درست اسکات زدن: قرار گرفتن در پوزیشن درست. راست بایستید و کمر خود را راست نگه دارید، پاهایتان را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید به طوری که انگشتان پا کمی به سمت بیرون باشند ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.