مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

در این مقاله، فرکانس ارتعاش سازه عمرانی پل به دو صورت تجربی و شبیه­سازی با استفاده از مکانیزم ارتعاش­سنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلری (LDV[i]) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از شبیه­سازی سیمیولینک[ii] نرم ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.